Välkommen till

Snickarbarnens 

Förskolor

Inspirerad av Reggio Emilia filosofin

Vi driver idag 4 förskolor i Värmdö och Sollentuna kommun. Vår filosofi, Reggio Emilia, bygger på ett utforskande arbetssätt där vi experimenterar och undersöker. Vi arbetar med ett lärande som bygger på nyfikenhet. Barn som vill veta, frågar och undersöker. Barn som analyserar och spekulerar. Vi arbetar för att skapa en miljö som uppmuntrar till utforskande. Där barn och pedagoger ställs inför utmaningar och där vetgirigheten blir en naturlig grund för undervisningen och en del av vardagen. Nyfikna pedagoger ger nyfikna barn.

Snickarbarnens förskola tar från och med januari 2021 över driften av Förskolan Trollkungen belägen i Sollentuna/Häggvik. Trollkungen är en mindre förskola med ca 25 barn. Vi ser fram emot arbetet att få vidareutveckla denna förskola i Snickarbarnens anda.

Förskolan Trollkungen

På Snickarbarnen ska både barn och vårdnadshavare känna inflytande och delaktighet. Vi vill skapa en gemenskap och "Vi" känsla. Vi serverar dagligen våra barn ekologisk alternativt närodlad mat som är tillagad av våra egna engagerade kockar. Vi håller hög kvalité och går i linje med vårt fokusområde "hållbar livsstil". Vi har även möjligheten att beställa hem middag så att ni därmed kan minska stressen för er vårdnadshavare och ge mer tid för era barn.

1/8

Välkommen till vår nya verksamhet i Värmdö/Charlottendal!

I januari 2021 öppnar vi vår nya förskola med plats för 160 barn.  Verksamheten kommer att bestå av 12 team med 10-15 barn per team. Vi erbjuder en modern förskola både vad gäller byggnad och pedagogik.

Välkommen med er ansökan under rubriken "våra förskolor"

Vi söker nu fler erfarna pedagoger till vår nya förskola i Värmdö. Skicka din intresseanmälan till tomsvardh@snickarbarnen.se

Bakgrund

Snickarbarnens förskola startade som ett föräldrakooperativ i början av -90 talet i Sollentuna/Sjöberg. Förskolans nuvarande ägare började som förskolechef år 2005 och tog över förskolan i egen regi år 2009. Förskolan ligger i bostadsrättsföreningen Snickarbacken, vilket även har gett förskolan sitt namn. Verksamheten har länge varit inspirerad av Reggio Emilia filosofin. En barnsyn och ett arbetssätt som sedan har utvecklats år från år.

 

2014 sökte Värmdö kommun en fristående aktör för att driva en av kommunens nybyggda förskolor. Snickarbarnen ansökte och fick efter den gånga processen det hedersvärda uppdraget att bedriva denna nybyggda förskola bestående av 5 avdelningar och ca 100 barn.

I januari 2015 öppnade vi dörrarna och välkomnade våra första barn med familjer.

Förskolan är nu sedan flera år väletablerad i kommunen och ett arbete pågår ständigt för att bedriva bästa möjliga verksamhet där barnen utvecklas, lär och skapar nya kontakter i en trygg och harmonisk miljö.

2020 fick Snickarbarnen även förtroendet att driva den nybyggda förskolan i Charlottendal. En ny modern förskola som totalt kommer att rymma 160 barn. Förskolan kommer att öppna januari 2021 och välkomnar då sina första familjer. Du kan nu ansöka om plats på Värmdö kommuns hemsida.

 

Reggio Emilia filosofin

Verksamheten har länge varit inspirerad av Reggio Emilia filosofin. En barnsyn och ett arbetssätt som sedan har utvecklats år från år. Filosofin härstammar från Staden Reggio Emilia i Italien med Loris Malaguzzi som grundare. Utforskande och delaktighet är genomgående i detta arbets- och förhållningssätt.

Gazelle Icon

Det kompetenta barnet

 Vi ser varje barn som en kompetent individ med en inneboende kraft till att växa och lära. Barnens egen nyfikenhet och vetgirighet utmanar dem till att vilja lära sig saker.  Med pedagoger som ständigt finns närvarande och uppmuntrar och utmanar  deras lärprocesser.  Vi ger dem inte det färdiga facit utan tillsammans söker vi svaren och experimenterar oss fram till kunskap.  

Bird Icon

Ett medvetet lyssnande

Pedagogerna lyssnar aktivt på barnens önskemål och behov och anpassar verksamheten därefter. Då vi arbetar med områden som barnen finner intressanta ökar intresset för att lära och vetgirigheten växer. Oavsett om det rör sig om projektarbeten eller om förskolans rutiner så vill vi att barnen ska känna sig delaktiga i besluten. Det ska finnas en känsla av att "vi bestämmer tillsammans".

Whale Icon

Projekt

 Vi arbetar med diverse olika projekt valda utifrån barnens intresseområden. Tillsammans söker vi fakta, experimenterar, undersöker och diskuterar. Alla barn oavsett ålder ges samma möjligheter men med metoder anpassade utifrån aktuell ålder.

hedgehog.png
Hedgehog Icon

De 100 språken

Reggio Emilia brukar kallas de hundra språkens filosofi. Det innebär att barnen  ska ges möjlighet att upptäcka

och utforska genom en rad olika områden. Genom upplevelser av drama, musik,  rörelselek, bygg och konstruktion  och skapande av olika slag fördjupas barnens kunskaper. Vi erbjuder barnen möjligheten att möta en mängd olika material och erfarenheter som berikar deras lärande.

Den pedagogiska miljön

Inom Reggio Emilia benämns miljön som den 3:dje pedagogen. Detta innebär att vår miljö ska vara planerad och strukturerad på ett sådant sätt att den bidrar till utforskande, lek och lärande. Den ska ge aha upplevelser och bidra till att barnen naturligt fördelar sig på olika stationer. Detta ger en aktiv och kreativ miljö  där ett behagligt lugn råder.

 
IMG_1398.jpg

Snickarbarnens Mål

Under 2020 har vi följande fokusområden:

 
1. Vidareutveckla vårt arbetssätt med fokus på:

*Pedagogisk dokumentation

*Pedagogiska lärmiljöer

*Projekterande
 
2. Gemensamt projekt om Hållbar utveckling
 
3. Utveckla digitaliseringen, dvs utveckla arbetet med digitala verktyg och metodik kring dessa.
 
4. Stärka barnets inflytande och delaktighet i planering och utvärdering.

 
 

Snickarbarnens Värden 

"Vi vill i en trygg och harmonisk miljö bedriva en utvecklande och lärorik verksamhet, där barnet dagligen blir synliggjort, respekterat och bemött utifrån sina färdigheter och behov."

 

Förskolorna har gemensamma värden som genomsyrar hela verksamhetens samtliga delar. Dessa värden presenteras nedan tillsammans med en kort förklaring.

Trygghet och Gemenskap

Vi vill att barn, föräldrar och pedagoger ska känna trygghet på förskolan. Att känna trygghet är en grundläggande förutsättning för att vi alla ska utvecklas, lära och trivas i den miljö vi befinner oss i.

Att ha en god gemenskap och en bra sammanhållning är viktigt för att vi ska kunna känna trygghet. Vi lär av varandra och ser allas olikhet och förmågor som styrkor. Vi ser att alla, barn och vuxna, är lika viktiga och värdefulla och en del av sammanhanget. Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke och uppskattning, vilket ger oss en trygghet att utvecklas ifrån och bidrar till att varje individ kan utveckla en god självkänsla och känna att ”jag duger som jag är”.

 

Glädje

Det ska vara roligt att vistas på förskolan, både för barn och pedagoger.

Engagerade pedagoger som brinner för sitt arbete ger de bästa förutsättningarna för att sprida glädje och engagemang till både barn och kollegor.

Barn och pedagoger leker, utforskar och undersöker tillsammans. Vi lär av varandra och vi upptäcker världen tillsammans.

En bra dag på förskolan ska vara fylld av skratt, gemenskap och bestå av ett lustfyllt lärande. Vi vill att barnen ska längta till nästa dag.

 

Empati och Bemötande

Vi vill att förskolan ska genomsyras av ett empatiskt förhållningssätt och ett gott bemötande där du blir sedd, uppmuntrad, lyssnad till, respekterad och tagen på allvar. Vi ska på ett medvetet sätt arbeta med normer och värden och visa på vikten av empati. Vi vill ge alla barn en förståelse och en insikt i att vi alla är olika, unika individer, att vi ser olika ut, har olika intressen och varierade livserfarenheter och att dessa olikheter berikar vår värld.

Pedagogerna har en viktig roll som goda förebilder. Vi arbetar dagligen med att stärka barnens förståelse om allas lika värde och med frågeställningar som ”Hur bemöter vi en kamrat som gör sig illa”?  ”Hur agerar jag när en kamrat inte har samma åsikter som jag eller inte ser ut som jag”?

Förskolan ska präglas av en öppen och tillåtande atmosfär där respekten för individen är genomgående.

Vi lär av varandra och är en närvarande kamrat och kollega i både glada och arbetsamma stunder.

Nyfikenhet

Vår filosofi, Reggio Emilia, bygger på ett utforskande arbetssätt där vi tillsammans upptäcker, experimenterar och undersöker. Vi arbetar med ett lärande som bygger på nyfikenhet.

Individer som vill veta, som frågar och undersöker. Individer som analyserar och spekulerar. Individer som visar nyfikenhet. Det är dessa individer som lär och skapar förståelse inom olika områden.

Vi arbetar för att skapa en miljö som uppmuntrar till utforskande. Där barn och pedagoger ställs inför utmaningar och där vetgirigheten blir en naturlig del av vardagen.

Nyfikna pedagoger ger nyfikna barn.

Hur vi arbetar

Verksamheten ska planeras och utföras på ett sådant sätt att både gruppens och det enskilda barnets åsikter och behov tas tillvara.

VI SER BARNEN SOM KOMPETENTA INDIVIDER

Vi ser varje barn som kompetenta individer med en inneboende kraft till att växa och lära. Med en anpassad pedagogisk miljö och med pedagoger som ständigt finns med och uppmuntrar och vägleder, så ger vi barnet goda förutsättningar till att utvecklas och lära.

 

MEDVETET LYSSNANDE
Våra pedagoger använder sig av ett medvetet lyssnande vilket innebär att de genom projektarbeten och aktiviteter fångar upp barnets intressen, erfarenheter och behov. Då vi arbetar med områden som barnen är intresserade av och som de har haft möjlighet att påverka, så ökar intresset för lärande.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Vilket material förskolan använder och hur dessa presenteras har bevisat stor påverkan för barnets utveckling och lärande.

Vi vill att det ska vara tydligt för barnet vad som erbjuds i de olika lokalerna. För att uppnå detta har vi valt att på ett visuellt och intresseväckande sätt dela upp vårt material i olika rum och stationer

PEDAGOGISKA LÄRMILJÖER

Vi tänker kring våra lärmiljöer som den 3:e pedagogen, vilket innebär att vi ska erbjuda en miljö där barnen kan vara självständiga utifrån vår grundtanke om det kompetenta barnet. Miljön ska bidra till att barnen naturligt delar upp sig i mindre grupper. I den pedagogiska lärmiljön ska barnet lära och ges möjlighet att förverkliga de tankar och idéer som växer fram i samband med lekar, aktiviteter och projekt. Miljön ska väcka barnets lust och nyfikenhet till att upptäcka och utforska olika material. Den ska vara spännande, inspirerande och utvecklande. Miljön ska inbjuda till lek och utforskande, men även bidra till en trygg och harmonisk atmosfär där barnet ges möjlighet till avkoppling och reflektion. Miljön och materialet på varje avdelning ska vara anpassad utifrån barnens ålder och intressen för att skapa förutsättningar för lärande. Allt material på avdelningarna ska vara synligt och tillgängligt.

Rummen på avdelningarna ska vara inbjudande och stimulerande och det ska vara tydligt vad som erbjuds just här. Rummen  ska vara estetiskt tilltalande med tyger, ljusslingor, ljuskällor, växter, spår från barnen i form teckningar/målningar och dokumentationer.