Snickarbarnens Värden 

Förskolorna har gemensamma värden som genomsyrar hela verksamhetens samtliga delar. Dessa värden presenteras nedan tillsammans med en kort förklaring.

Trygghet och Gemenskap

Vi vill att barn, föräldrar och pedagoger ska känna trygghet på förskolan. Att känna trygghet är en grundläggande förutsättning för att vi alla ska utvecklas, lära och trivas i den miljö vi befinner oss i.

Att ha en god gemenskap och en bra sammanhållning är viktigt för att vi ska kunna känna trygghet. Vi lär av varandra och ser allas olikhet och förmågor som styrkor. Vi ser att alla, barn och vuxna, är lika viktiga och värdefulla och en del av sammanhanget. Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke och uppskattning, vilket ger oss en trygghet att utvecklas ifrån och bidrar till att varje individ kan utveckla en god självkänsla och känna att ”jag duger som jag är”.

 

Glädje

Det ska vara roligt att vistas på förskolan, både för barn och pedagoger.

Engagerade pedagoger som brinner för sitt arbete ger de bästa förutsättningarna för att sprida glädje och engagemang till både barn och kollegor.

Barn och pedagoger leker, utforskar och undersöker tillsammans. Vi lär av varandra och vi upptäcker världen tillsammans.

En bra dag på förskolan ska vara fylld av skratt, gemenskap och bestå av ett lustfyllt lärande. Vi vill att barnen ska längta till nästa dag.

 

Empati och Bemötande

Vi vill att förskolan ska genomsyras av ett empatiskt förhållningssätt och ett gott bemötande där du blir sedd, uppmuntrad, lyssnad till, respekterad och tagen på allvar. Vi ska på ett medvetet sätt arbeta med normer och värden och visa på vikten av empati. Vi vill ge alla barn en förståelse och en insikt i att vi alla är olika, unika individer, att vi ser olika ut, har olika intressen och varierade livserfarenheter och att dessa olikheter berikar vår värld.

Pedagogerna har en viktig roll som goda förebilder. Vi arbetar dagligen med att stärka barnens förståelse om allas lika värde och med frågeställningar som ”Hur bemöter vi en kamrat som gör sig illa”?  ”Hur agerar jag när en kamrat inte har samma åsikter som jag eller inte ser ut som jag”?

Förskolan ska präglas av en öppen och tillåtande atmosfär där respekten för individen är genomgående.

Vi lär av varandra och är en närvarande kamrat och kollega i både glada och arbetsamma stunder.

 

Nyfikenhet

Vår filosofi, Reggio Emilia, bygger på ett utforskande arbetssätt där vi tillsammans upptäcker, experimenterar och undersöker. Vi arbetar med ett lärande som bygger på nyfikenhet.

Individer som vill veta, som frågar och undersöker. Individer som analyserar och spekulerar. Individer som visar nyfikenhet. Det är dessa individer som lär och skapar förståelse inom olika områden.

Vi arbetar för att skapa en miljö som uppmuntrar till utforskande. Där barn och pedagoger ställs inför utmaningar och där vetgirigheten blir en naturlig del av vardagen.

Nyfikna pedagoger ger nyfikna barn.

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR