VAD ÄR SNICKARBARNEN

 

Snickarbarnens förskola startade som ett föräldrakooperativ i början av -90 talet i Sollentuna/Sjöberg. Förskolans nuvarande ägare började som förskolechef år 2005 och tog över förskolan i egen regi år 2009. Verksamheten har länge varit inspirerad av Reggio Emilia filosofin. En barnsyn och ett arbetssätt som sedan har utvecklats år från år.

 

2014 sökte Värmdö kommun en fristående aktör för att driva en av kommunens nybyggda förskolor. Snickarbarnen ansökte och fick efter den gånga processen det hedersvärda uppdraget att bedriva denna nybyggda förskola som ska bestå av 5 avdelningar och ca 100 barn.

I januari 2015 öppnade vi dörrarna och välkomnade våra första barn med familjer.

Nu är förskolan i full gång och arbetet pågår ständigt att bedriva bästa möjliga verksamhet där barnen utvecklas, lär och skapar nya kontakter i en trygg och harmonisk miljö.

 

Vad innebär Reggio Emilia filosofin?

Filosofin härstammar från Staden Reggio Emilia i Italien med Loris Malaguzzi som grundare. Utforskande och delaktighet är genomgående i detta arbets- och förhållningssätt.

Det kompetenta barnet- Vi ser varje individ som kompetent och kapabel att klara av de utmaningar det ställs inför. Barnet behöver stöd och handledning, vilket vi pedagoger ger. Vi ger dem inte det färdiga facit utan tillsammans söker vi svaren därmed är utforskande och experimenterande återkommande delar i detta arbete.

 

Ett medvetet lyssnande- Pedagogerna lyssnar aktivt på barnens önskemål och behov och anpassar verksamheten därefter. Då vi arbetar med områden som barnen finner intressanta ökar intresset för att lära, vetgirigheten växer. Oavsett om det rör sig om projektarbeten eller om förskolans rutiner så vill vi att barnen ska känna sig delaktiga i besluten. Det ska finnas en känsla av att "vi bestämmer tillsammans".

 

Projekt- Vi arbetar med diverse olika projekt valda utifrån barnens intresseområden. Tillsammans söker vi fakta, experimenterar, undersöker och diskuterar. Alla barn oavsett ålder ges samma möjligheter men med metoder anpassad utifrån aktuell ålder.

 

Pedagogisk dokumentation- Vi dokumenterar barnens arbeten för att på så sätt synliggöra processen och lärandet. Då vi sätter upp inspirerande bilder på väggen och kompletterar detta med barnens reflektioner och tankar så väcks nya ideér att arbeta vidare med. Dokumentationerna bidrar även till spontan dialog mellan barn- barn eller barn- pedagog.

En stor del av vår dokumentation sker via våra digitala kanaler Pluttra (Värmdö) och förskoleappen (Sollentuna). Genom dessa kan vårdnadshavare ta del av barnens göranden på förskolan tillsammans med sina barn.

 

Den pedagogiska miljön- Inom Reggio Emilia benämns miljön som den 3:dje pedagogen. Detta innebär att vår miljö ska vara planerad och strukturerad på ett sådant sätt att den bidrar till utforskande, lek och lärande. Den ska ge aha upplevelser och bidra till att barnen naturligt fördelar sig på olika stationer. Detta ger en aktiv och kreativ miljö men där ett behagligt lugn råder.

 

De 100 språken- En viktig del av filosofin är att barnen ska ges möjlighet att upptäcka och utforska genom en rad olika områden. Genom drama, musik, skogsutflykter, rörelselek och skapande där barnen får prova på allt från målarfärger till lera eller bygga med återvinningsmaterial så upptäcker och lär vi i det oändliga.

Atelje- En viktig del av de 100 språken är att vi ska ge barnen goda förutsättningar för skapande av olika slag. Varje förskolan har en ateljé där barnen får möjlighet att utmana sin estetiska sida. Läs mer under rubriken ”ateljé”.

 

Övriga prioriterade delar på Snickarbarnen

En förutsättning för lärande är trygghet. All fokus läggs på att barnen ska känna trygghet på förskolan. Barnen ska längta till förskolan och känna sig trygg med alla dess delar.

För att skapa de bästa förutsättningarna så arbetar vi dagligen i mindre grupper. Vi delar upp den stora gruppen i två eller tre mindre grupper. Detta bidrar till att pedagogerna på bästa sätt kan se och bekräfta varje enskilt barn, föra dialog och fånga upp.

 

Samverkan

Vi strävar alltid efter bästa möjliga samverkan med vårdnadshavare. Vi har daglig dialog med vårdnadshavare då barnen lämnas och hämtas på förskolan. Då samtalar vi kort om hur barnet mår och om det är något särskilt som vi bör känna till för att bemöta barnet på bästa sätt. Vi uppmanar även alla Vårdnadshavare att ta kontakt med pedagoger eller ledning om något inte känns rätt. Vi vill ha en rak och tydlig kommunikation, då kan vi ge era barn den bästa verksamheten.

Genom våra samverkansråd, terminsmöten och utvecklingssamtal ges ytterligare goda möjligheter till samverkan och inflytande.

 

Kosten

Kosten är ett prioriterat område på Snickarbarnen. Vi har våra egna kockar som dagligen serverar barnen kost baserad på ekologiska alternativt närodlade råvaror.

För att underlätta vardagen för våra vårdnadshavare erbjuder vi även middagslådor till försäljning.

Vi vill erbjuda er en förskola där kvalité och trygghet genomlyser samtliga områden.

 

 


 

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR